U bent hier

ANBI

ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Glanerbrug.

In onderliggende pagina's kunt u formele info vinden.

Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Glanerbrug

Telefoonnummer:

053-4613970

RSIN/Fiscaal nummer:

825646613

Website adres:

www.protestantsglanerbrug.nl

E-mail:

[javascript protected email address]

Adres:

Gronausestraat 1200

Postcode:

7534AT Glanerbrug

Plaats:

Glanerbrug

Postadres:

Gronausestraat 1200

Postcode:

7534AT Glanerbrug

Plaats:

Glanerbrug

Bestuur

Net als alle bij de Protestantse Kerk aangesloten kerken wordt de Protestantse Gemeente te Glanerbrug bestuurd door de kerkenraad. Leden van deze kerkenraad worden gekozen door de leden van de (kerkelijke) gemeente. De kerkenraad wordt voorgezeten door een voorzitter en het secretariaat wordt vervuld door de scriba. Verder bestaan de functies ouderling (belast met pastorale taken), diaken (belast met diaconale taken) en kerkrentmeester (belast met beheer).

Baten en Lasten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

Begroting 2024 en Jaarrekening 2023

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In onderstaande figuur is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verslag activiteiten

Voor de beschrijving van de te organiseren activiteiten wordt verwezen naar het beleidsplan. Activiteiten van de diaconie worden beschreven op de diaconie-pagina's. Actuele activiteiten kunt u vinden op de kalender.

Wekelijks zijn er erediensten geweest. Vanwege de Corona-beperkingen was het gedurenden langere periodes niet mogelijk om de gemeente in het kerkgebouw te ontvangen. Daarom is geinvesteerd in een systeem om kerkdiensten via internet te kunnen uitzenden. Gedurende het begin van de coronacrisis, en na de zomer, zijn erediensten uitsluitend digitaal uitgezonden. Wel is er nog een keer een dienst samen met de Rooms Katholieke parochie en de Syrisch Orthodoxe gemeenschap in Glanerbrug geweest. Met Kerst en Pasen zijn er vieringen buiten zondagen. Voor de kleinste kinderen is er op aanvraag oppas tijdens de dienst; voor de jeugd van de lagere school-leeftijd is er kindernevendienst. De 12+ jeugd heeft maandelijks een eigen bijeenkomst.

De samen met de RK parochie georganiseerde kerstviering voor alle ouderen van Glanerbrug kon dit jaar helaas niet doorgaan. Ook de inmiddels traditionele Top2000-dienst kon niet "live" worden bezocht, maar deze dienst is gestreamd vanuit de Protestantse kerk in Enschede. Deze dienst is meer dan 180 keer online bekeken.

Aan het begin van het kerkelijk jaar was weer de traditionele fietstocht en barbeque voor de eigen leden.

Met de jeugd kon een aantal van de maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden, maar de meeste activiteiten moesten op een laag pitje. Een kampeerweekend en Sirkelslag zaten er helaas niet in. Wel is de kindernevendienstcommissie extra actief geweest met het organiseren van paasproject en kerstproject, waarbij kinderen ook thuis leuke dingen konden doen.